РЕШЕНИЕ

гр. Русе, 28.09.2010 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, III гр. състав, в публично заседание на двадесет и трети септември през две хиляди и десета година в състав:

 

                 Районен съдия: МАЙЯ ЙОНЧЕВА

 

при секретаря         Е.Д.                                           и в присъствието на

прокурора                                                                            като разгледа докладваното от съдията гр. дело №1247 по описа за 2010 г., за да се произнесе, съобрази:

 

                Искът е с правно основание по чл.221, ал.2 КТ за сумата 888 лв.

         Ищецът “Аристон - С” ООД, представлявано от управителя С Г С чрез процесуалния си представител, твърди, че с ответницата били в трудови правоотношения, които са прекратени на основание чл.330, ал.2, т.6 КТ във вр. с чл.187, т.1 КТ - поради дисциплинарно уволнение. Моли ответницата да бъде осъдена да заплати обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на дължимото предизвестие в размер на 888 лв и направените разноски.

         Ответницата Ф.О.С. чрез чрез назначения й по реда на чл.47 ГПК особен представител оспорва иска по основание и размер по съображения, изложени в писмения й отговор.

         Съдът като съобрази доказателствата по делото, намира иска основателен.

         От представения трудов договор №3523/1.02.2008г. и допълнително споразумение към него от 6.02.2009г. се установява, че страните по делото са се намирали в трудови правоотношения за неопределено време при осемчасов работен ден и основно месечно трудово възнаграждение за работника в размер на 296 лв. Срокът на предизвестие за прекратяване на трудовия договор е определен на три месеца.

Със Заповед №284/9.11.2009г. работодателят е прекратил на основание чл.330, ал.2, т.6 КТ трудовото правоотношение с ответницата, считано от датата на издаване на заповедта - 9.11.2009г., съгласно Заповед №62/9.11.2009г., с която на основание чл.188, т.3 във вр. с чл.190, ал.1, т.2 КТ й е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” за неявяването й на работа в течение на два последователни работни дни, считано от 21.10.2009г. При издаване на заповедта са спазени изискванията на чл.193 и 195, ал.1 КТ, видно от приложеното на л.7 писмо до ответницата. Заповедта е влязла в сила като необжалвана.

От представените фишове от ведомости за заплати за месеците октомври и ноември 2009г. се вижда, че ответницата без уважителни причини не се е явявала на работа в течение на повече от два работни дни, като за м. октомври 2009г. има осем самоотлъчки и само девет отработени дни, а за м. ноември 2009г. не се е явявала на работа (“отработени дни 0”).

Очевидно работничката поради виновното си поведение е станала причина за прекратяване на безсрочното трудово правоотношение без предизвестие, поради което и на основание чл.221, ал.2 КТ дължи на работодателя обезщетение за срока на предизвестието.

От ведомостите за заплати за м. август 2009г., както и от фиша за заплати за същия месец се установява, че ответницата има 20 отработени дни, като й е начислено пълното брутно трудово възнаграждение в размер на 296 лв.

При това положение съдът намира, че предявеният иск е основателен и ответницата следва да заплати 888 лв обезщетение на основание чл.221, ал.2 КТ, поради което искът следва да бъде уважен, както е предявен.

Възражението на особения представител на ответницата, че процедурата по налагане на дисциплинарното наказание не е спазена понеже поканата да даде обяснения по чл.193, ал.1 КТ не е получена лично от нея, е неоснователно. От представената на л.8 обратна разписка се установява, че връчването на писмото - покана за даване на писмени обяснения, е връчено на ответницата съгласно чл.43, ал.1 във вр. с чл.46 ГПК.

         Съгласно чл.78, ал.1 ГПК ответницата дължи на ищеца направените по делото разноски в размер на 355 лв, в т.ч. 150 лв юрисконсултско възнаграждение.

         По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА Ф.О.С. ***, ЕГН ********** да заплати на “Аристон - С” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, бул. “Липник” №121, представлявано от управителя С Г С, сумата 888 лв обезщетение по чл.221, ал.2 КТ, както и 355 лв разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Русенския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

              

                                  Районен съдия: