РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 31.01.2011 г.

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД    VІ-ти граждански състав в публично заседание на 27-ми януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА БАЛДЖИЕВА

при секретаря Г.Г.,

като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 8688 по описа за 2010

година, за да се произнесе, съобрази следното:

Предявеният иск е с правно основание чл.221, ал.2 от КТ.

Ищецът- “АРИСТОН С”ООД-гр.Русе, твърдят, че ответницата работила при тях по силата на трудов договор №2518/20.08.2002г., като трудовото й правоотношение било безсрочно. Твърди, че до 21.06.2010г. ответницата изпълнявала коректно трудовите си задължения, но от посочената дата престанала да идва на работа, за което не представила уважителна причина – болничен лист или молба за отпуск. Поради неявяването й на работа повече от два работни дни работодателя й отправил по пощата писмена покана да даде обяснения за поведението си. В определения в поканата срок ответницата не се явила да даде обяснения, нито представила писмени такива, поради което със заповед №12/26.07.2010г. й било наложено дисциплинарно наказание уволнение. Уговореният срок на предизвестие за прекратяване на сключения между страните трудов договор с предизвестие бил три месеца. Поради това и на основание чл.221, ал.2 от КТ ответницата дължи на работодателя обезщетение в размер на три брутни трудови възнаграждения /440.80 лева – брутно трудово възнаграждение/  или общо 1322.40 лв. Молят, съдът да постанови решение, с което да осъди ответницата да им заплати тази сума, ведно с разноските по делото и адвокатски хонорар.

Ответницата В.П.К. редовно призована не е представила в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото заседание без да е направила  искане за разглеждането му в негово отсъствие. 

Ищцовата претенция следва да бъде уважена, предвид обстоятелството, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по реда на чл.238 от ГПК.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК в тежест на ответника са направените от ищеца деловодни разноски в размер на 172.90 лв.

По изложените съображения съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСЪЖДА В.П.К., ЕГН:********** *** да заплати на “АРИСТОН С” ООД - гр. Русе, ЕИК 117013156 сумата в размер на 1322.40 лв., представляваща обезщетение по чл.221, ал.2 от КТ.

ОСЪЖДА В.П.К., ЕГН:********** *** да заплати на “АРИСТОН С” ООД - гр. Русе, ЕИК 117013156 сумата в размер на 172.90 лв., представляващи 52.90лв.- разноски по делото за държавна такса и сумата в размер на 120 лв.- адвокатски хонорар.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Районен съдия: