Р Е Ш Е Н И Е №342

 

                                             гр. Русе,  28.02. 2013 г.

 

                                       В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                      II-ри гр.с.                   в публично заседание на   26-ти февруари  през две хиляди и  тринадесета  година в състав:

                                                         Председател: МИЛЕН ПЕТРОВ

                                               

при   секретаря   Т.П.   и   в   присъствието   на прокурора…………………….. като разгледа докладваното от съдията  гр. дело 9827  по описа за 2012 год. за да се произнесе съобрази:

 

          Ищецът „Аристон-С” ООД-гр.Русе чрез редовно упълномощен адвокат  твърди, че с ответницата  са били в трудовоправни отношения, като ответницата е заемала длъжността “ръчник” с основно месечно трудово възнаграждение в размер на 330.00лв. Твърди, че на 25.06.2012г. трудовото правоотношение с ответницата е прекратено поради наложено дисциплинарно наказание “уволнение”. Счита, че ответницата дължи заплащане на обезщетение поради недаден срок на предизвествие в размер на тримесечното й трудово възнаграждение   в размер на 989.97лв. Моли съда да постанови решение, с което да осъди С.А.Н. *** да  му заплати сумата от 989.97лв.- обезщетение при дисциплинарно уволнение  поради несъобразен срок на  предизвестие, ведно със законната лихва, считано от завеждане на иска до окончателното плащане, както и направените по делото разноски.

          Съдът като взе предвид наведените в исковата молба обстоятелства и формулирания петитум квалифицира правно предявеният иск по чл.221,ал.2 КТ- иск за изплащане на обезщетение за неспазено предизвестие.

          Ответницата С.А.Н. ***, редовно призована не е представила в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото без да е да е направила искане за разглеждането му в нейно отсъствие.

            Съдът като взе предвид, че ответницата не е представила в срок отговор на исковата молба и не се явява в  първото заседание по делото, без да е направила искане за разглеждане на делото в нейно отсъствие, намира, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 ГПК и следва да бъде постановено неприсъствено решение, каквото е и желанието на ищеца, като предявените искове следва да се уважат изцяло.

          На основание чл.78, ал.1 ГПК и предвид уважаването на исковете, ответницата следва да бъде осъдена да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 50.00лв. – заплатена държавна такса за производството по делото и 120.00лв. – заплатено адвокатско възнаграждение.

          Мотивиран така и на основание чл.238, ал.1 ГПК, съдът

                                                  Р       Е       Ш       И       :

ОСЪЖДА С.А.Н., ЕГН:********** ***, да заплати на „Аристон-С” ООД -гр.Русе, ЕИК:117013156, представлявано от С. Г. С., сумата от 989.97лв. –представляваща  обезщетение по чл.221, ал.2 КТ, ведно със законната лихва, считано от 20.12.2012г. до окончателното плащане, както и  сумата от  170.00лв.- разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ :