РЕШЕНИЕ

                                               № ____

гр.Русе, 28.03.2011 г.

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД    VІ-ти граждански състав в публично заседание на 1-ви март през две хиляди и единадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА БАЛДЖИЕВА

 

при секретаря Г.Г.,

като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 8687 по описа за 2010

година, за да се произнесе, съобрази следното:

Предявеният иск е с правно основание чл.221, ал.2 от КТ.

Ищецът- “АРИСТОН С”ООД-гр.Русе, твърдят, че ответницата е работила при тях по силата на трудов договор, като трудовото му правоотношение било безсрочно. Уговореният срок на предизвестие за прекратяването му с предизвестие бил три месеца. Прекратено било поради наложено дисциплинарно наказание уволнение. Поради това и на основание чл.221, ал.2 от КТ ответницата дължи на работодателя обезщетение в размер на три брутни трудови възнаграждения или общо 927.36лв. Молят, съдът да постанови решение, с което да осъди ответницата да им заплати тази сума, ведно с разноските по делото и адвокатско  възнаграждение.

Ответницата А.И.Х., чрез назначения на основание чл.47, ал.6 от ГПК особен представител адв.Л.М. оспорва иска. Твърди, че не е спазена изискуемата в чл. 193 КТ  процедура, а именно не са излушани обясненията на работничката. Счита, че заповедта му за прекратяване на трудовото правоотношение е незаконосъобразна.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

От представените преписи от трудов договор и допълнително споразумение е видно, че страните са били в безсрочно трудово правоотношение при последно уговорено брутно месечно възнаграждение в размер на 270 лв. Със заповед № 7 от 25.06.2010 г. на ответницата е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” за неявяване на работа в течение на два последователни работни дни, считано от 27.05.2010 г., а със заповед №32 от 25.06.2010г. трудовото правоотношение с ответника е прекратено на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ – поради наложеното дисциплинарно наказание “уволнение”.

Въз основа на установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

По делото се установи, че страните са били в безсрочно трудово правоотношение, което е прекратено поради наложено на ответницата дисциплинарно наказание “уволнение”. Поради това в нейна тежест е възникнало задължението да заплати на ищеца-работодател обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за срока на предизвестието за прекратяване на трудовия договор /чл.221, ал.2 от КТ/. Брутното трудово възнаграждение, на базата на което следва да се определи размерът на обезщетението е 309.12лв. Срокът за прекратяване на трудовия договор с предизвестие е тримесечен, поради което ответника дължи обезщетение в размер на 927.36лв., което съответства на претендирания. В чл.326, ал.2 от КТ изрично е предвидено, че срокът на предизвестие при прекратяване на безсрочен договор е от 30 дни до 3 месеца, като страните са свободни да договарят в тези граници. В случая уговореният срок е в максимален размер, но в нормативно установените граници и дължимото отработено от ответника предизвестие при прекратяване на безсрочен договор е 3 месеца. Доводите на ответника за незаконосъобразно прекратяване на трудовото му правоотношение на първо място са неоснователни, от гледна точка на чл. 358, ал. 2, съгласно който искове по трудови спорове се предявяват в 2-месечен срок от прекратяване на правоотношението. Поради това наложеното наказание е влязло в сила. Предвид изложеното съдът намира, че са налице всички елементи от фактическия състав на чл.221, ал.2 от КТ за дължимост на предвиденото обезщетение. Искът е доказан и по размер, предвид което следва да се уважи изцяло.  

На основание чл.78 от ГПК разноските по делото са в тежест на ответника.

По изложените съображения съдът

 

                           Р   Е   Ш   И  : 

 

 

ОСЪЖДА А.И.Х., ЕГН:********** *** да заплати на “АРИСТОН С” ООД - гр. Русе, ЕИК 117013156 сумата в размер на 927,36 лв., представляваща обезщетение по чл.221, ал.2 от КТ.

ОСЪЖДА А.И.Х., ЕГН:********** *** да заплати на “АРИСТОН С” ООД - гр. Русе, ЕИК 117013156 сумата в размер на 55 лв.- разноски по делото за държавна такса и сумата в размер на 120лв.- адвокатско възнаграждение.

 

Решението може да се обжалва пред Русенски окръжен съд в 2-седмичен срок от връчването на препис на страните.

 

Районен съдия: