РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 10.04.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IX гр. състав, в публично заседание на  девети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

        Районен съдия: ВАСИЛ ПЕТКОВ

 

при секретаря Д.В. като разгледа докладваното от съдията гр. дело 9798 по описа за 2012 година, за да се произнесе, съобрази

                               

Ищеца „Аристон-С” ООД гр. Русе твърди, че ответницата Н.Ш.С. е работила в дружеството по трудово правоотношение в периода 17.01.2012г. до 12.03.2012г, когато със заповед № 15 от 12.03.2012г. било прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 326 ал.1 от КТ. Било уговорено предизвестие от три месеца при прекратяването на трудовия договор.   Ищеца претендира обезщетение за неспазения срок на предизвестие в размер на 1035 лева.

На ответницата е връчен редовно препис от исковата молба с приложенията на 03.01.2013г. като в законовия срок отговор не е постъпил. На 12.02.2013 г. ответницата е призована лично за съдебно заседание. В проведеното на 09.04.2013г. съдебно заседание Н.С. не се явява и не прави искане делото да се гледа в нейно отсъствие, а ищеца иска да бъде постановено неприсъствено решение.

Предявеният иск е с правно основание е с правно основание чл. 220 ал.1 от КТ за заплащане на обезщетение от работник на работодател за неспазен срок на предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение. Претенцията за законна лихва е с правно основание чл. 86 от ЗЗД.

Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по следните съображения:

Ответника не представя в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото заседание по делото, като не прави искане то да се гледа в негово отсъствие.

На страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. В частност, на ответника са указани последиците от неподаване на отговор на исковата молба и неявяване в съдебно заседание с разпореждането по чл. 131 от ГПК и с определението по чл. 140 от ГПК. Предявеният иск е вероятно основателен, тъй като е подкрепен с писмени доказателства- трудов договор, заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, извлечение от ведомости и справка за присъствията и отсъствията през месец март 2012г. Предвид изложеното съдът намира, че са налице всички предвидени в закона предпоставки за постановяване на неприсъствено решение и молбата в този смисъл от страна на ищеца следва да бъде уважена. Съгласно чл. 239 ал.2 от ГПК решението не се мотивира по същество, а се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

Ответникът следва да заплати направените от ищеца разноски- 50 лева държавна такса и 120 лева възнаграждение за адвокат.

    Мотивиран така  съдът                                                    

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА Н.Ш.С., ЕГН ********** *** да заплати на „АРИСТОН-С” ООД със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Липник” № 121, ЕИК 117013156 сумата 1035 лева представляваща обезщетение за неспазен срок на предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение с правно основание чл. 220 ал.1 от КТ със законната лихва върху тази сума считано от 20.12.2012г. до окончателното изплащане и разноски по делото в размер на 230 лева.

Решението не подлежи на обжалване. 

 

Районен съдия: /п/