Р Е Ш Е Н И Е

№ 730

гр. Русе, 20.04.2012 год.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Русенски районен съд, ХI - ти граждански състав в публично заседание на осемнадесети април, две хиляди и дванадесета година в състав:

 

  Председател: Тихомира Казасова

 

при секретаря С.И., като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 7373 по описа за 2011 год., за да се произнесе, съобрази следното:

С. Г. С., управител на „Аристон – С” ООД твърди, че по силата на трудов договор в периода 01.09.2002г. – 13.06.2011г. В.Г.П. заемала длъжността „шивачка” в ищцовото дружество. Със заповед №55/13.06.2011г. работодателят прекратил трудовото правоотношение, на основание чл.330, ал.2, т.6 КТ поради налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”. В допълнително споразумение от 01.01.2011г. бил предвиден тримесечен срок на предизвестие.

Предвид разпоредбата на чл.221, ал.2 от КТ ищецът счита, че ответникът дължи сумата 991,86 лева - обезщетение за срока на предизвестие – 3 месеца.

Моли съда да постанови решение, с което да осъди В.Г.П. да заплати на „Аристон – С” ООД обезщетение по чл.221, ал.2 от КТ в размер на 991,86 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.09.2011г. до окончателното й изплащане.

Претендира направените по делото разноски.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът В.Г.П. не взема становище по ищцовите претенции, не ангажира доказателства.

След преценка на доказателствата по делото, съобразявайки нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, съдът прие за установено от фактическа и правна страна, следното:

По делото не се спори, че страните са били в трудовоправни отношения, основани на договор №2641/20.08.2002г., по силата на който В.Г.П. заемала длъжността „шивачка” в „Аристон – С” ООД, с основно месечно трудово възнаграждение в размер на 145 лева. С допълнително споразумение от 01.01.2011г. е договорено основно месечно трудово възнаграждение в размер на 289 лева и тримесечен срок на предизвестие. Със заповед №55 от 13.06.2011г. на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ, работодателят прекратил трудовото правоотношение с В.П. поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

Представени са извадка от ведомост за заплати за периода м.март – м.май 2011г.; авизо „Бисера” от 20.04.2011г.; извлечения от „Уникредит Булбанк” с вх.№1018/20.04.2011г.; известие за доставяне, с които се установява размера на брутното трудово възнаграждение на ищцата за времето от м.март до м.май 2011г. вкл.

С оглед изложените в исковата молба обстоятелства и формулиран петитум, съдът квалифицира правно предявения иск по чл.221, ал.2 от КТ.

Ищецът, чрез процесуалния си представител е направил искане за постановяване на неприсъствено решение.

            Съдът счита, че са налице предпоставките на чл.238 и сл. от ГПК:

            В срока по чл.131, ал.1 от ГПК ответникът не е представил писмен отговор на исковата молба, не се е явил в първото открито съдебно заседание, не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, като с разпореждане от 13.09.2011г. са му указани последиците по чл.239, ал.1, т.1 от ГПК.

            Налице са и предпоставките, визирани в чл.239, ал.1, т.2 ГПК. Предвид представените по делото писмени доказателства, с оглед факта, че ответникът не е ангажирал доказателства за недължимост на процесното вземане, може да се направи извод за вероятната основателност на иска.

            На основание чл.78, ал.1 от ГПК в тежест на ответника са направените от ищеца разноски по делото в размер на 170 лева – заплатена държавна такса и възнаграждение на редовно упълномощен адвокат.

Мотивиран така, съдът

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ОСЪЖДА В.Г. ПЕТКОВ, ЕГН ********** да заплати на основание чл.221, ал.2 КТ на „АРИСТОН – С” ООД, ЕИК 117013156, със седалище и адрес на управление – гр.Русе, бул.”Липник”№121, представлявано от С. Г. С сумите: 991,86 лева – обезщетение по чл.221, ал.2 КТ, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.09.2011г. до окончателното й изплащане и 170 лева – направени по делото разноски.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се връчи на страните по делото за сведение.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: