Изгарянето на отпадъци в ТЕЦ-а е риск за здравето на русенци

Инвестиционното предложение на „Топлофикация-Русе“ ЕАД за горене на RDF* води до силни притеснения за въздействието върху общественото здраве, условията на живот в града и околната среда, пишат в свои позиции еколозите

Изгарянето на отпадъци в ТЕЦ-Русе може да влоши още повече екологичната обстановка в града.

Становища на сдружение „За Земята“ и на гражданска група „Русенци за Природата“ са изпратени до Община Русе, с копие до РИОСВ, по повод инвестиционното предложение на „Топлофикация-Русе“ ЕАД. Предложението включва ред промени в производствените мощности и използваните технологии в ТЕЦ-Русе, включително и използването на RDF* гориво, получено от твърди битови отпадъци. „ФРОНТАЛНО“ публикува становищата на еколозите в техния пълен текст по-долу.

На фона на хроничните екологични проблеми в Русе през последните години, Общината, в лицето на кмета Пламен Стоилов и неговата администрация, продължава да е длъжник към гражданите. Поставянето на обществен дебат на подобни инвестиционни предложения за производства, имащи пряко отношение към замърсяването на въздуха и на околната среда като цяло, изглежда, не е ангажимент на общинските власти.

Далеч от погледа на гражданите

Нека да припомним, че през ноември миналата година искането на френския завод „Монтюпе“ за ново комплексно разрешително беше буквално скрито от администрацията на Пламен Стоилов в закътани страници на сайта на Община Русе. По една чиста случайност тогава то бе открито и атакувано в спешен порядък от граждански организации в последния възможен момент.

В сегашния случай с изгарянето на боклуци в ТЕЦ-а положението е същото. Защото определено става дума за тема от голям обществен интерес и тук ролята на Кмета и на Общината не би следвало да се изчерпва само и единствено с публикуване на дежурно съобщение на забутана страница в общинския уебсайт.

Редно е точно кметът и администрацията (отдел „Екология“) да бият камбаната – да излязат публично, да говорят на разбираем за хората език, да дадат подробности и да инициират обществен дебат по една такава тема, която засяга всички граждани на Русе.

„Жителите на града не са осведомени относно основните характеристики на инвестиционното предложение на „Топлофикация-Русе“, тъй като кратка обява за него е публикувана единствено на сайта на Общината, докато такава липсва от сайта на самия инвеститор. Смятаме, че жителите на Русе трябва да бъдат запознати с реалните рискове от изгарянето на отпадъци в предлаганата инсталация. Предоставената информация е недостатъчна и подвеждаща“, пишат в становището си от сдружение „За Земята“.

Нуждата от Доклад за ОВОС

„Напомняме, че гражданите на Русе редовно протестират срещу замърсяването на въздуха. В града има остра чувствителност по отношение качеството на атмосферния въздух, което и в момента не е добро. Наскоро беше събрана дори подписка за референдум за чиста околна среда, подкрепена от над 15000 граждани, което показва реалната перспектива за ново гражданско недоволство. Ето защо е важно задължително подлагане на ОВОС /Оценка за въздействие върху околната среда/ на инвестиционно намерение на ТЕЦ-Русе, за да се гарантира, че предложението ще бъде напълно безвредно за околната среда и здравето на гражданите“, настояват от „Русенци за Природата“.

„В необходимия ОВОС следва да се оценят и емисиите при съществения риск от попадане на хлорсъдържащи вещества. При съвместно изгаряне на RDF с въглища се повишава вероятността от непълно изгаряне, повишаване на летливата пепел и др. Отпадъците при такова съвместно изгаряне съдържат тежки метали, като това не е отчетено в инвестиционното предложение и следва задължително да бъде разгледано в ОВОС“, пишат още от „Русенци за Природата“.

Отрови, миризми и рискове за здравето

От самото изгаряне на отпадъци се образуват силно токсични пепели, докато в атмосферата се отделят емисии от опасни ракообразуващи замърсители. Сред тях са фините прахови частици /ФЧП/, диоксини, тежки метали (включително кадмий, олово, живак и др.), азотни оксиди и коктейл от органични химикали, които вредят на имунната система и причиняват преждевременна смърт от ракови, сърдечно-съдови, мозъчно-съдови и белодробни заболявания. Изгарянето на RDF довежда до образуването на 4 до 6 пъти повече пепел в сравнение с изгарянето на въглища.

„Не се обсъжда един важен за жителите на Русе проблем – складирането на отпадъците. Тоновете отпадъци за сепариране и изгаряне ще бъдат източник на неприятни миризми, особено през топлите месеци“, предупреждават от сдружение „За Земята“.

Според тях, решаването на въпроса за необходимостта от ОВОС на едно неясно инвестиционно предложение, каквото е това на „Топлофикация-Русе“, без да се вземе предвид съществуващото положение на замърсяването на атмосферния въздух от други източници – промишлени съоръжения, транспорт, битово горене и др. подобни, е недопустимо.

„Настояваме да бъдат проведени консултации с Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ в Русе и то след предоставяне на РЗИ на цялата информация относно замърсяването на атмосферния въздух в града, както и относно състава на онова, което инвеститорът планира да използва като гориво“, пишат още в становището си от „За Земята“.

На крачка от домовете на хората

„Близостта на ТЕЦ-Русе до населените места не е пренебрежима. Най-близките жилищни квартали на Русе са на едва 1,35 км (кв. Тракция). На 7 км североизточно се намира град Мартен, а на изток също на 7 км е силно урбанизираното село Николово. Близостта на град Гюргево в Румъния е само 5 км. Тези разстояния създават предпоставка не само за замърсяване на населени места в България, но и наличието и на трансграничен пренос“, посочват от „Русенци за Природата“.

Изгарянето на гориво от твърди битови отпадъци се практикува в новопостроени специално за целта заводи, които са пригодени да спазват стриктно технологиите и да щадят природата. В русенския случай имаме една стара топлоцентрала, строена през 60-те години на XX-и век, която ще бъде пригаждана към такъв тип производство. „Промяната на горивната база на такива остарели съоръжения представлява значително и сериозно отклонение от оригиналния технически план“, предупреждават от „За Земята“.

Еколозите смятат, че не трябва да бъде допускана подмяна на горивната база без да бъде извършена пълна оценка на въздействията върху околната среда и без да бъдат изградени необходимите нови съоръжения за улавяне на замърсителите, съответстващи с новите видове гориво, които ще се използват съвместно. „Добре известно е силно корозивното въздействие на съвместното изгаряне на въглища с RDF и биомаса върху котлите на топлоелектрически централи“, подчертават от сдружение „За Земята“.

Предвид всичко изложено по-горе и предвид сложната екологична обставновка в Русе и района в последните години, би следвало инвестиционното намерение на „Топлофикация-Русе“ ЕАД да бъде разгледано от всички възможни аспекти. Вместо Община Русе да щади обществената чувствителност по темата с овчедушното си мълчание, е редно да вземе инициативата и да бъде в центъра на един сериозен обществен дебат. Трябва ли да се поемат на лека ръка нови и нови рискове за замърсяването на въздуха и за здравето на гражданите?


* Tвърдото гориво, получено от отпадъци, познато още като модифицирано гориво или RDF (Refuse Derived Fuel), се получава чрез раздробяване и дехидратиране на твърди битови отпадъци чрез специална технология за преобразуване. RDF се произвежда основно от горими фракции като пластмаси и биоразградими отпадъци. [виж повече]


СТАНОВИЩЕ ЗА СДРУЖЕНИЕ „ЗА ЗЕМЯТА“:

СТАНОВИЩЕ НА „РУСЕНЦИ ЗА ПРИРОДАТА“:

Напишете коментар