Йоана Терзиева: В бюджет 2020 на Община Русе липсват основни приоритети за подобряване на бизнес средата

Финансирането на клубове и сдружения с нестопанска цел през общинския бюджет се прави без ясни критерии за избор на бенефициенти и без ясни правила за разходването на получените средства и за отчитането на постигнатите цели, смята местният лидер на партия „Да, България“

„Демократична България“ (ДБ) разпространи становище по новия общински бюджет за 2020 г. Оценката на демократите е, че в представения бюджет не се вижда ясно управленската програма на новия кмет Пенчо Милков (БСП) и на управляващото мнозинство. Нещо повече, според ДБ-Русе, новият бюджет е оформен и повлиян от предишния кмет и мнозинство на ГЕРБ. По този повод „ФРОНТАЛНО“ разговаря с новоизбрания председател на местната организация на партия „Да, България“ Йоана Терзиева. Партията й е част от местното обединение „Демократична България“.

– Госпожо Терзиева, приемането на новия общински бюджет очаквано разпали страстите. Вашата коалиция „Демократична България“ излезе със специално становище преди гласуването…

– Подготвихме внимателно становището си, като за целта сформирахме екип от наши членове и симпатизанти на трите партии – ДСБ, „Да, България“ и „Зелено движение“. Всеки от нас има нужната експертиза в определена сфера. Това, което на всички ни направи впечатление, е, че бюджетът изглежда като някакъв финансов план с равни приходи и разходи. От презентацията, с която работихме основно, преди да получим детайлите от нашите общински съветници, не можахме да добием представа, тъй като там нямаше подробни разбивки. Виждаха се само общи пера, включващи една камара дейности. Това не дава възможност на човек да се ориентира и да разбере какво се случва. После, когато дойдоха детайлите, картинката не се промени особено.

– Какво имате предвид?

– Ами това, че разглеждах с часове списъци на всевъзможни планирани разходи без да е ясно как се е стигнало до тях, какво ги налага. Примерно, предвиждат се 60 000 лева за финансиране на маломерни паралелки в училищата, но не се предприемат мерки за преструктуриране на училищната мрежа, така че да няма такива маломерни паралелки и съответно да не прави такъв разход за тях. В новия бюджет е предвидена и финансова подкрепа на множество клубове и сдружения в обществена полза без да е ясно по какви критерии са определени сумите за тях и по какви критерии са избрани самите бенефициенти. Също така не е ясно по какъв начин се разходват осигурените средства и как се отчитат постигнатите цели.

– Намеквате, че липсва прозрачност.

– Именно. И това се случва, след като миналата година бе наситена с протести на майките на деца с увреждания, в резултат на които бяха поставени основателни въпроси за това по какъв критерий и с каква цел се отпускат финансови средства на определени организации, които са финансирани и от държавния бюджет.

– Как ще коментирате заложните 150 000 лв. за капиталови разходи за информационно управление?

– Смятам, че тази сума е напълно достатъчна, за да очакваме през 2021 г. електронните услуги на Община Русе да са на съвсем различно ниво. Защото в момента като гражданин заявявам, че не ми е лесно да си платя местния данък през наличната електронна система. Нито пък като родител да боравя с тази за детските градини. Наличните системи са тромави, нефункционални и объркващи.

– Какъв, според Вас, е основният недостатък на така гласувания бюджет?

– Липсват основни приоритети и акценти, свързани с подобряване на инвестиционната и бизнес среда на местно ниво. Местните стратегии и политики за създаване на благоприятни условия за бизнес би трябвало да са от ключово значение за Община Русе. Тъй като за справянето с основните проблеми – демографската криза и ниските доходи – е необходимо именно подобряване на бизнес средата.

– Темата с мръсния въздух, изглежда, е приоритет на всички. Работи ли се в „Демократична България“ по този въпрос?

– Тази тема е номер едно в нашата коалиция и акцентът разбираемо пада върху нея. Тук експертността основно е на „Зелено движение“, но и останалите се включваме, защото е важно. Не случайно изведохме подобряването на качеството на въздуха и създаването на чиста околна среда като първи приоритет както на бюджет 2020, така и на настоящия мандат като цяло. Направихме и цял набор от предложения в тази насока.

– В крайна сметка, „Демократична България“ заяви в своето становище, че е готова като коалиция да подкрепи новия бюджет, но под условие. Как се стигна до тази ви позиция?

– Взехме решение да го подкрепим под условие. Идеята беше да дадем шанс на кмета и екипа му, но очаквахме срещу това да бъдат поети сериозни ангажименти. Наясно сме, че не можем да поставим големи очаквания за промяна в рамките на година. Затова и предложихме четири дългосрочни и четири конкретни искания. Това условие не беше прието от кмета и управляващото мнозинство, съответно ние не подкрепихме новия бюджет.

– Тук, обаче, се оказва, че има проблем, защото в пленарна зала двамата присъстващи съветници на „Демократична България“ (третият съветник д-р Теодора Константинова отсъстваше от заседанието – б.р.) гласуваха по коренно различен начин. Единственият изобщо глас „против“ бюджет 2020 бе на издигнатия от „Да, България“ Митко Кунчев, докато Деана Тонева от ДСБ гласува „за“. Как да си обясним тази ситуация?

– Единственият възможен отговор тук би бил, че сме демократична формация и не можем да задължим нашите съветници как точно да гласуват. Вярвам, че те са гласували по съвест. Но, искам изрично да подчертая, че в самата коалиция не е била обсъждана промяна на позицията ни преди гласуването на бюджета. За мен най-неясен остава резултатът от самото гласуване. След пет часа дебати и критики, след предварително оповестено отрицателно становище от една от големите партии – резултатът е 30 „за“, 17 „въздържал се“ и само един „против“.


Становище за бюджет на Община Русе за 2020 г.

Ние, „Демократична България – обединение“, считаме, че изготвянето на общинския бюджет трябва да се основава на следните принципи:

  1. Целесъобразност и стратегическо планиране – бюджетът следва да е инструмент за осъществяване на стратегическите цели за развитието на общината. По-конкретно, въвеждане на елементи от програмното бюджетиране при всички дейности – делегирани и местни, при което нуждата от средства произлиза от целите на програмите.

  2. Бюджетна оптимизация – при изготвянето на бюджети на нулева база, с участието на оперативните ръководители, решаващ е приносът на всеки разход.

  3. Ефективност на разходите, ефикасност на дейността – въвеждане на ясни финансови и оперативни показатели, които да измерват ефективността на разходите.

  4. Детайлност и съпоставимост като гаранция за прозрачност и публичност – публикуваната информация за бюджета трябва да е съпоставима с тази за неговия отчет, за да може да се придобие вярна представа за изпълнението.

  5. Устойчивост и балансираност – планирането трябва да се прави с оглед устойчивост на общинските финанси. Те са важен елемент от стратегията за растеж и подобряване на качеството на живот на жителите на общината.

Оценката на Демократична България – обединение е, че в представения бюджет не са спазени в задоволителна степен посочените по-горе принципи и не се вижда ясно управленската програма на г-н Кмета и управляващото мнозинство. Отчитаме, че в голяма степен този бюджет е оформен и повлиян от предходните кмет и мнозинство на Общинския съвет. Ние сме готови да го подкрепим, при условие, че след приемането му, в Общината и Общинския съвет ще започне работа по подготовката на бюджет 2021, в който се виждат ясно споменатите по-горе принципи, вградена е програмата, която изпълняват настоящия кмет и мнозинство, както и в максимална възможна степен е вградена програмата на Демократична България – обединение.

Демократична България – обединение, след запознаване с програмата на управляващото мнозинство за този мандат и в изпълнение на своята програма, счита като приоритети на бюджет 2020 и настоящия мандат следните дейности:

1. Справяне с проблема за подобряването на качеството на въздуха и създаване на чиста околна среда, в това число:

1.1. Изграждане на комплексна информационна система, включваща централни сървъри и покриваща цялата територия на общината мрежа от датчици за откриване в реално време на всички източници на замърсяване на въздуха;
1.2. Разработване на специализиран софтуер, който в реално време, съгласно с Европейската директива за „Отворени данни“ публикува в интернет резултатите от комплексната информационна система, анализите на тези данни и идентифицираните юридически или физически лица, източници на замърсяване;
1.3. Информационна кампания, насочена към жителите относно последиците от горене на непозволени материали и отопление с твърдо гориво;
1.4. Изграждане и оборудване на постоянен пункт на територията на община Русе за предаване на опасни отпадъци от домакинствата, както и да се проведе информационна кампания за опасните отпадъци сред гражданите

2. Подобряване на местната бизнес и инвестиционна среда, в това число:

2.1. Разработване на комплексна програма „Русенска софтуерна долина“ за привличане на високотехнологични и IT компании с висока добавена стойност на продуктите и услугите, включваща и съпътстващи програми за подкрепа на стартъпи, млади предприемачи, подкрепа на малките и средни предприятия и широк спектър на подкрепящи основната програма стопански дейности;
2.2. Разработване на програма за подкрепа на социалното предприемачество съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика;

3. Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите, в това число:

3.1. Поетапно изпълнение на стратегията за реализация на електронното управление на Общината, съгласно заложените в стратегията пътна карта и график;
3.2. Пълно дигитализиране на общинските регистри (в частност регистър на общинската собственост, регистър на отдаването и разпореждането с общинска собственост, регистър на ПУП, строителни разрешения, разрешения за пускане в експлоатация и др.) съгласно пътната карта и графика на стратегията за реализация на електронното управление на Общината;
3.3. Създаване на уеб и мобилно приложение за сигнализиране на проблеми от страна на граждани и ответна връзка от Общината със срок и потвърждение за изпълнение на корекция по зададените проблеми.

4. Максимално привличане на Европейски средства през програмен период 2014-2020г.

4.1. Свързване на всеки от проектите с планa и стратегията за развитие на града. Въвеждане на количествени показатели за измерването на ефекта от всяка от инвестициите. Въвеждане на вариантност при разработването на проектите – както на етап технически разработки, така и на етап финансова ефективност.
4.2. Създаване на координационен и информационен център „Екология“ за организиране на обучения, семинари, подготовка на нови екологични проекти и търсене на нови източници за финансиране на дейностите по опазване на околната среда.

Демократична България – обединение счита, че споменатите по-горе приоритети и дейности трябва в максимална възможна степен да залегнат в бюджет 2020 и в пълен обем да се включат в бюджети 2021, 2022, 2023.

Ние считаме също, че в бюджет 2020 е задължително да се включат следните подготвящи изпълнение на приоритетите дейности:

  1. Текущо почистване и дезинфекция на всички детски площадки и съоръженията им, в това число и пясъчниците чрез осигуряване покривала за тях.

  2. Финансиране на проект за иновация „Организиране на обучение по роботика и приложно програмиране за ученици III-VII клас от основни училища в гр. Русе“.

  3. Предприемане на мерки за преструктуриране на мрежата от училища за ограничаването на непълните и слети паралелки, вместо дофинансирането им.

  4. Финансиране на дейности касаещи Дружеството на русенските художници – монтиране на климатик в малката изложбена зала на ул. „Борисова“ 6.

В заключение Демократична България обединение ще подкрепи бюджет 2020 при поемане на ангажимент от страна на управляващото мнозинство за изпълнение в рамките на мандата на направените тук предложения.

10.02.2020 г.
гр. Русе

Напишете коментар