Кметът на Русе „се спряга“ за конфликт на интереси

Кариерното израстване в общинската администрация на жената до кмета Пенчо Милков може да се случи само с неговия подпис

Въпросът за фактическото извънбрачно съжителство между Пенчо Милков и началника на отдел „Екология“ в Община Русе Василена Панкова е ключов за готвената „кадрова въртележка“ в полза на жената до кмета.

Личният живот на кмета на Русе Пенчо Милков отдавна е обект на градските клюки. Какво става под чаршафите не би било наша работа, стига тези под тях да имат нужния морал и да разбират, че любовта е едно, а общинското управление – съвсем друго нещо. И че двете неща не бива да се смесват. Защото, освен страната на закона по отношение на конфликта на интереси, въпросът в очите на обществото има и морална страна, която също не е без значение.

Миналата седмица близкият до кмета на Русе Пенчо Милков казионен сайт „Русе Медиа“ публикува информация за готвени промени в Общината. В десетина реда, съвсем телеграфно, се обясняваше, че е планирана „кадрова въртележка“, чиято крайна цел, изглежда, е издигането на сегашния началник на отдел „Екология“ Василена Панкова в директор на дирекция „Екология и транспорт“. Същата Панкова е сочена в общественото пространство за жената до кмета Милков.

Използване на близка медия за опипване на почвата

За целта на доказания експерт по управление на кризи Спасимир Димитров било връчено едномесечно предизвестие за освобождаване с мотива, че е навършил възраст за пенсиониране. Неговото място като директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“, според прокметския сайт, щяло да бъде заето от сегашния директор на дирекция „Екология и транспорт“ Георги Игнатов, който също е пенсионер, но от системата на МВР. И овакантената от Игнатов директорска позиция щяла да бъде за „нашето момиче“.

Интересен в този случай е подходът за „сондиране на общественото мнение“. Официална информация за готвените промени от страна на кмета Милков и общинската администрация няма. Вместо това е избрана близка до властта медия, в която под формата на „новинарска публикация“, с използването неангажиращи определения, като „най-вероятно“, „вече вървят предположения“, „според запознати“, „се спряга“ и др., явно просто се опипва почвата.

С други думи, ако има негативна обществена реакция, вината ще се хвърли върху казионната медия, докато кметът вероятно ще отрече най-категорично „медийните спекулации“. Ако мине номерът – мине, както се казва.

„Спекулациите“ обаче са дело на една от русенските медии, които получават директно финансиране от Община Русе под формата на договори за „реклама или информационно обслужване“. Една от същите медии, които предвид тази си финансова обвързаност, не смеят да напишат и ред критична мисъл спрямо общинското управление, но за сметка на това не се свенят да ни представят като „новини“ писаните от кметския ПР прес-съобщения. Разбирате, трудно е да си представим, че въпросната медия се е отдала на волни гадания за планираните промени току-така, без публикацията да не е била съгласувана с кмета и администрацията.

Общинската медийна вувузела „Русе Медиа“ беше изпозвана за опипване на почвата по казуза с повишението в служба на жената до кмета на Русе Пенчо Милков.

Това, което русенци не знаят, е, че на 6 март 2020 г. кметът Милков е сключил договор за реклама със „Студио Милди“ ЕООД – фирмата, стояща зад сайта „Русе Медиа“. Същото стана ясно от получена по ЗДОИ справка, изискана от „ФРОНТАЛНО“. По силата на този договор са били преведени 3 600 лв. публични средства за поставянето на банерче на Община Русе на новинарския сайт до края на календарната 2020 г. По всичко изглежда, че този договор е бил удължен, защото рекламата на Общината е видна на „Русе Медиа“ и към днешна дата.

Въпросът, който трябва да бъде зададен на кмета на Русе, е:

„Господин Милков, намирате ли се във фактическо извънбрачно съжителство с Василена Панкова?“

Еднозначен, искрен отговор на този въпрос от страна на кмета би прекратил „спекулациите“ в общественото пространство. Още от миналото лято вървят градските легенди за промяната в семейното положение на Пенчо Милков. Т.нар. „обществена тайна“ намери израз и в публикации на жълто-кафявата преса, която не се посвени да бръкне надълбоко под чаршафите.

Любовта, както казват, е сляпа. И в живота се случат такива непредвидени връзки, които променят понякога изцяло „семейното положение“. Това са си лични неща, дори когато става дума за публични личности като кмета на Русе. Но, когато такива лични връзки влияят на управленските решения и водят до облаги вследствие на повишение в длъжност, имаме проблем. И казусът, породен от този проблем, е както юридически, така и морален.

Фактическото извънбрачно съжителство е уредно в параграф 1, точка 10, от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България. Текстът гласи: „Фактическо извънбрачно съжителство“ е налице, когато лицата живеят в едно домакинство и съжителстват на съпружески начала“.

Правният термин „споделяне на общо домакинство“ е установен в допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а именно: „домакинството включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях“.

Под удара на закона

Съжителстват ли на съпружески начала кметът Милков и началникът на отдел „Екология“ в Община Русе Василена Панкова е въпрос, чийто отговор трябва да потърсят компетентните органи. Ако това се окаже вярно, то тогава идват наред текстовете от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Една от категориите лица, попадащи под ударите на този закон, са именно кметовете на общини и райони.

Член 2, алинея 1 на закона гласи: „Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба“.

От алинея 2 на същия член става ясно, че: „Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение“.

Разпоредбите на следващата алинея 3 са пределно ясни: „Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие“.

Във фактически конфликт на интереси

Има ли кметът на Русе, в качеството му на лице, заемащо публична длъжност, частен интерес от повишението от началник на отдел в директор на дирекция и съответното повишение в доходите от работна заплата на жената до него? Отговорът тук е еднозначен: конфликтът на интереси е налице.

Доказуемостта на „фактическото извънбрачно съжителство“ между Милков и Панкова, въпреки „обществената тайна“ по този въпрос, е проблем. Екипът на „ФРОНТАЛНО“ не успя да достигне до достатъчно надеждна публична информация, доказваща неоспоримо от юридическа гледна точка това твърдение. „Злите езици“ и „една жена каза“ в случая не важат. Но, съгласете се, дори и юридически нещата да изглеждат обречени или трудни за доказване, то от морална страна има проблем от обществен интерес.

Затова, ако от един близък до управлението на Русе сайт „спрягат“ жената до кмета за повишение в службата, то и за нас не е трудно „да спрегнем“ Пенчо Милков за конфликт на интереси. Пък нека той да си направи съответните изводи.


По темата работиха Йордан Йорданов и Радко Димитров.


Русе е град с тежки екологични проблеми. Едно от пряко отговорните лица за липсата на работещи решения за тези проблеми е началникът на отдел Екология в Община Русе Василена Панкова.

Напишете коментар