ВАС охлади амбициите на „Астра Биоплант“ за форсиране на проекта за нов завод

Според Върховния административен съд частният интерес на един инвеститор не може да бъде поставян от русенските съдии над обществения интерес за чиста околна среда

Новият завод за преработка на растителни и животински масла и мазнини засега остава само на картинка.

Във времена, в които общинските и държавните институции клякат дружно пред „инвестиционния натиск“ и вкупом предават интересите на гражданите на задъхващия се за чист въздух Русе, а за сметка на фейсбук мърморенето площадните протести са все по-редки и по-рехави, борбата все пак продължава. Макар и извън прожекторите на „упоените“ с финансови потоци от „големите рекламодатели“ медии, в залите на Административния съд в Русе в момента вървят три екологични дела.

„ФРОНТАЛНО“ надникна в движението по тези съдебни процеси, за да ви представи кой кого и за какво съди. Всъщност, търсим отговорите на въпросите защо проектът за един нов „екологично безвреден“ завод е практически стопиран, а определенията на русенския Административен съд в полза на „частния инвеститор“ биват отменяни „на конвейер“ от ВАС.

Нов завод „на трупчета“

Инвестиционното намерение на „Астра Биоплант“, част от групировката „Булмаркет“, да изгради нов завод за преработка на растителни и животински мазнини и масла на територията на бившия КТМ /зона „Тегра“/ продължава да тъпче на място. Когато през октомври миналата година ви разказахме за този проект, той предвиждаше старт на строителството на завода през януари 2021 г. при условие, че Общинският съвет промени статута на КТМ от „предимно производствена“ в „чисто производствена“ зона с гласуването на новия Общ устройствен план /ОУП/ на Община Русе.

Директорът на РИОСВ – Русе Анатоли Станев е ответник по две дела в Административния съд, в които са атакувани негови решения в полза на „Астра Биоплант“.

Тогава 26 общински съветници, или точно 51% от гласовете в Общинския съвет, гласуваха спорната промяна в ОУП. Впоследствие инвеститорите получиха „зелена светлина“ и от РИОСВ, откъдето прецениха, че новият завод в КТМ няма нужда от екологична оценка за промяна на Подробния устройствен план /ПУП/ на имота, както и от оценка за въздействие на околната среда /ОВОС/. В същото време кметовете на Русе и Мартен – Пенчо Милков (БСП) и Димо Тонев (ГЕРБ), запазиха мълчание по темата, въпреки проведените протести срещу изграждането на такъв завод в КТМ.

Препъникамъкът пред надеждите на инвеститора за форсиран старт на проекта се оказаха действията на екосдружение „Дунавски регион“, представляващо интересите на граждани на град Мартен. От екосдружението атакуваха в Административния съд както приемането на новия ОУП на Община Русе, така и решенията на директора на РИОСВ-Русе Анатоли Станев, според които новият завод за растителни и животински мазнини и масла не се нуждае от екологична оценка на ПУП и от ОВОС.

Така в съдебна зала в момента текат три дела, в които граждани на Мартен, представлявани от екосдружение „Дунавски регион“, се борят на практика срещу инвестиционното намерение за нов завод на „Астра Биоплант“ в КТМ, а фактически срещу решенията на Общинския съвет и на РИОСВ в полза на инвеститора.

В залата на съда в Русе

От февруари насам в Административен съд – Русе вървят делата 112/2021 и 173/2021, заведени от „Дунавски регион“ срещу решенията на РИОСВ по казуса с проекта за новия завод в КТМ. Ответник по двете дела е самият директор на екоинспекцията Анатоли Станев, а като заинтересована страна е конституирана и фирма „Астра Биоплант“, поддържаща решението на РИОСВ, което, разбира се, е в полза на фирмата.

Съдия Димитринка Купринджийска от Административен съд – Русе.

Още в началото на съдебната фаза от „Астра Биоплант“ искат от Административния съд в Русе да допусне предварително изпълнение на решенията на директора на РИОСВ, което да даде възможност да бъдат предвижени под условие административните процедури в Общината по промяна Подробния устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за застрояване и промяна в плана за регулация на имота.

Със свое определение от 24 март по делото за екологична оценка на ПУП съдия Димитринка Купринджийска приема искането на „Астра Биоплант“ и допуска предварително изпълнение на решението на РИОСВ, с което дава разрешение за започване на административните процедури. Същото се случва и на 27 април, когато съдия Елица Димитрова също дава „зелена светлина“ за предварителното изпълнение със същите мотиви по делото за ОВОС.

От материалите по двете дела става ясно, че „Астра Биоплант“ е сключила договор за кредит с „Юробанк България“ с максимален разрешен размер на финансиране 9 300 000 евро, от които към месец март са били усвоени вече 2 376 235 евро. Парите са били използвани за доставка на оборудване за инсталацията за преработка на мазнини и масла, за услуги и за наеми при съхранението на стоки.

Административният съд в Русе демонстрира необичайна загриженост за частните интереси на „Астра Биоплант“

На основа на представените от „Астра Биоплант“ доказателства по двете дела съдиите Купринджийска и Димитрова определят, че обжалването на решението на РИОСВ от страна на „Дунавски регион“ ще доведе до забавяне за неопределено време на инвестиционното намерение на фирмата, тъй като оспорените актове на екоинспекцията са задължително условие за следващите административни процедури.

Съдия Елица Димитрова от Административен съд – Русе.

„Посочените документи подкрепят твърденията на молителя за ангажиран сериозен финансов ресурс, в преобладаващата си част кредитен, във връзка с осъществяване на инвестиционното му намерение. Суспензивния ефект, който се поражда при подаване на жалбата срещу процесния акт обаче, неминуемо ще доведе до забавяне за неопределено време реализирането на инвестиционното намерение, тъй като оспореният акт е условие за следващите административни процедури. Това забавяне съответно ще доведе до лишаване на Дружеството от оборотни и кредитни средства в значителен размер, които то вече е вложило в закупуването на мощности, както и до изпадане в затруднение да се погасява кредита“, отчита в мотивите си съдия Димитрова.

„Съществува реална опасност тези трудности да се отразят на темпа на развитие на „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД и да комулират загуби, които да влошат финансовите му показатели и в крайна сметка да направят невъзможно изпълнението на инвестиционното намерение. Изложеното обосновава извода, че действително в настоящия случай за молителя е налице особено важен интерес от допускане на предварително изпълнение на оспорения акт“, пише в мотивите на определение по другото дело съдия Купринджийска.

Както се вижда, интересите на фирмата „Астра Биоплант“ по този казус са добре защитени и от Административния съд в Русе, но това кара хората от „Дунавски регион“ да обжалват определенията на съдиите Купринджийска и Димитрова пред по-горна инстанция. На 22 и на 30 юни със свои определения по казуса с предварителното изпълнение на решението на РИОСВ се произнасят тричленки на Върховния административен съд /ВАС/.

ВАС отменя определенията на съда в Русе

„В настоящия случай, съобразно представените доказателства към молбата по чл. 167 АПК, същите охраняват единствено икономическия интерес на възложителя на инвестиционното предложение „Астра Биоплант” ЕООД. При съпоставяне между вредите от предварителното изпълнение и недопускането на такова, се налага извода, че при закъснение на изпълнението на обжалваното решение, ще последват вреди единствено засягащи патримониума на възложителя, но не са обсъдени вредните последици за околната среда и не е извършена преценка за защитимия държавен и обществен интерес“, пишат в мотивите си съдиите от ВАС на 22 юни.

„В хода на преценката за основателност на претенцията [на „Астра Биоплант”] съдът [в Русе] не е извършил съпоставка на интереса на молителя с обществения интерес, свързан с конкретния предмет на делото – въздействието върху околната среда от реализирането на проекта“, допълват съдиите от ВАС.

„Следва да се отбележи, че изложените по-горе твърдения от дружеството за евентуални значителни или трудно поправими вреди, и съществуваща опасност да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, не са подкрепени с убедителни доказателства. Част от представените такива, доказващи плащания на няколко милиона лева, касаят сделки между „Астра Биоплант” ЕООД, „Астра финанс” ЕАД, „Олео протеин” ЕООД и „Тенексим” ЕООД, които са свързани лица“, четем още в определението на ВАС от 22 юни.

Аналогично е и определението на ВАС от 30 юни. Там обаче, докладчикът – върховен съдия Тодор Тодоров доразвива допълнително несъстоятелността на тезата за „имуществените вреди“ на инвеститора.

„Приложените договори, искане за текущо усвояване от кредит, фактури и други документи, установяващи финансови правоотношения, които биха могли да обосноват вреда, са възникнали в период от време, предхождащ започването на процедурата пред РИОСВ. Някои от тях датират от 2016 г.“, отбелязва Тодоров.

При липса на издаден административен акт подобни разходи не могат да бъдат основание за преценка настъпването на вреди в значителни или непоправими размери. Тези разходи свидетелстват за действия на мениджмънта на търговското дружество за поемане на търговски риск. Липсата на данни за капиталовата и имуществена адекватност на търговеца е пречка за оценка на твърдените вреди като значителни или непоправими. Сумите, които са упоменати в приложените доказателства не са малки – възлизат на около 6 000 000,00 лева, но за да бъдат значителни или непоправими те би трябвало да бъдат съотнесени конкретно към финансовия потенциал на търговеца. Данни за последния по делото липсват“, мотивират се още съдиите от ВАС.

Освен че не е събрал доказателства за значителността и непоправимостта на твърдените вреди, не е изследвал техния произход и предпоставки за възникването им, административният съд [в Русе] не е изпълнил задължението си за обсъждане на съпоставимите интереси между „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле и засегнатата общественост във връзка със защитата на природната среда и правото на здравословна и благоприятна околна среда“, четем в мотивите на ВАС от 30 юни срещу определението на Административния съд в Русе.

В крайна сметка, върховните административни съдии уважават исканията на „Дунавски регион“ и отменят определенията на съдиите Купринджийска и Димитрова от Административния съд в Русе за допускане на предварително предварителното изпълнение на решението на РИОСВ в полза на „Астра Биоплант“. Решенията на ВАС, както е известно, са окончателни и не подлежат на обжалване.

Делата се гледат по същество

Междувременно, на 15 април с първо заседание е даден ход на дело 112/2020 за екологична оценка по ПУП. Жалбата на „Дунавски регион“ е оспорена от юрисконсулта на РИОСВ и от адвоката, представляващ „Астра Биоплант“. В съдебната зала страните по делото започват със следните изходни тези:

Анатоли Казаков, адвокат на „Дунавски регион“: „Нашето основно възражение, аргументи, теза е, че не е влязъл в сила Общият устройствен план (ОУП) на Община Русе. И тъй като той е базов за разрешаването на тази инвестиция и за тази регулация и застрояване, защото променя зона „Тегра“ от предимно производствена, тоест за складови площи и други нехимически индустриални производства, в чисто производствена зона, от това зависи до голяма степен и решението по това дело. Ако се приеме че по другото дело (712/2020), по което предстои насрочване и което е за обжалване на ОУП точно в тази сфера, а именно: че не е преценено съобразно ЗУТ и други поднормативни и нормативни актове антропогенното натоварване на града в отделните зони и съответно неправилно е категоризирана площадката „КТМ“ („Тегра“) от предимно производствена в чисто производствена. От там изискванията за екологични оценки и ОВОС се влияят от тази преценка. Правя процесуално искане за спиране на настоящото производство, тъй като решението по Административно дело № 712/2020 ще повлияе върху решението по настоящото дело.“

Цветелина Тодорова, главен юрисконсулт на РИОСВ: „Считам, че искането за спиране на настоящото производство е неоснователно, тъй като екологичната оценка, която се извършва по инвестиционното предложение обхваща преценка относно това, дали на този терен би могло и при какви параметри на застрояване, да бъде реализирано бъдещо инвестиционно предложение, по което се провежда процедура по ОВОС. При положение, че има инициирана процедура по чл. 50, ал. 1 от ЗУТ за комплексен проект за инвестиционна инициатива, процедурата за екологична оценка е допълваща на тази процедура и преценява с оглед местообитанията, довеждащата инфраструктура до имота и всички останали белези, дали би могло да бъде изпълнено там това инвестиционно предложение. Считам, че Адм. дело № 712/2020 не предопределя изхода на това дело.“

Галина Механджиева, адвокат на „Астра Биоплант“: „Налице е законодателна промяна в ЗУТ, която следва да бъде съобразена. С нормата на чл. 127, ал. 12 ЗУТ изрично законодателят е предвидил, че жалбата срещу ОУП не спира тяхното изпълнение. Решението на общинския съвет, с което е одобрен планът, както и самият план пораждат в момента правни последици и няма пречка този план да бъде съобразяван. Считам, че не се налага настоящото производство да бъде спирано и да бъде бавена процедурата. Такава най-вероятно е идеята и волята на законодателя, която е вложил в последните промени в ЗУТ с ДВ, бр. 16/2021 г. Промените са в сила и ОУП действа.“

След няколко отлагания и след изискани от адвокат Казаков две съдебни експертизи, следващото заседание по това дело е насрочено за 30 септември, когато ще бъде изслушано вещо лице.

Когато биологични продукти се третират с химически вещества

Аналогично е и движението по дело 173/2021 за решението на РИОСВ, че новият завод на „Астра Биоплант“ няма нужда от ОВОС. Първото заседание по това дело бе на 18 май.

„Тези дела няма как да се разрешат без въздушна и водна експертиза, за да се види дали в самият ОВОС правилно е преценено, че производствената дейност на производителя дали въздейства върху живота и здравето на хората. Поискал съм да назначите две експертизи – със специалист еколог по чистотата на въздуха, а другата – от специалист по чистотата на водите, тъй като от документацията, приложена от възложителя, се вижда, че има и промишлени отпадни води. Публично известен е фактът, че тази площадка представлява нещо като долина на химията и там няма канализационна мрежа, уредена по Закона за горите и всички нормативни актове. Не може без такава експертиза, без да се прецени въздействието на отпадните води“, посочва в пледоарията си адвокатът на „Дунавски регион“ Анатоли Казаков.

От своя страна, юрисконсултът на РИОСВ Цветелина Тодорова оспорва жалбата на екосдружението, в която се твърди ,че е налице обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне или химическо третиране, докато административният орган е приел, че дейността, която ще се осъществява е по оползотворяване на неопасни отпадъци.

В конкретния случай не става въпрос за обезвреждане чрез изгаряне, при което да се получава като краен продукт отпадък. Предвиждат се единствено дейности по оползотворяване на неопасни отпадъци чрез химическа обработка“, отбелязва Тодорова и посочва, че трябва да се прави разлика между термина „обезвреждане“ и кога той трябва да бъде тълкуван като „оползотворяване“ и съответно химическата обработка.

Терминът „обезвреждане“ включва, както операция по обезвреждане, така и операция по оползотворяване. Освен това не е задължително да бъде терминът, който се използва – изгаряне, казва се топлинна обработка, която зависи колко градуса е. Вярно е, че продуктите, които се използват, са безвредни, но те се обработват с фосфорна киселина, силициев оксид, мастни киселини, азотни оксиди. Може самият материал да не е опасен, но обработката е топлинна и с химически вещества. Т.е. процесът може поначало да е с биологични вещества, но след като има нанесени елементи за обработка – химически, процесът се нарича химически“, настоява адвокат Казаков.

Следващото заседание по това дело е насрочено за 21 септември.

И Общинският съвет в Русе е на подсъдимата скамейка

Решението на 26 общински съветници, гласували „за“ новия Общ устройствен план на Община Русе, с който КТМ става „чисто производствена зона“ /годна за настаняване на химически и други вредни производства – б.р./, също бе атакувано от „Дунавски регион“ в Административния съд. Тук още стартово „здравите сили“ опитаха „процесуален финт“, целящ да прекрати гледането на делото преди неговото започване.

Без изненади, русенските съдии приеха доводите на юристите на Община Русе, че няма „правно основание“ такова дело да бъде допуснато, тъй като частната жалба на екосдружението била, видите ли, неоснователна. И тук се наложи ВАС да си каже тежката дума с окончателно и неподлежащо на обжалване определение: „ВРЪЩА делото на същия състав на Административен съд – гр. Русе за продължаване на съдопроизводствените действия“. Така съдебната сага около новия Общ устройствен план на общината ще започне отначало, като тепърва ще бъде даден ход на това дело.

„Малка, но все пак победа“

Екологичните съдебни дела, водени от „Дунавски регион“, са важна и много съществена част от битката срещу мръсния въздух. Всъщност, в съдебната зала, като на последна инстанция, се решава съдбата на тежкия спор между „инвестиционните намерения“ в областта на вредните производства в община Русе и желанието на гражданите за чиста околна среда.

„Малка, но все пак победа. Прочетете цялото определение на Върховния административен съд и си задайте въпроса как русенските съдии не успяха да стигнат до тези факти и мотиви, а върховните съдии в София го направиха. Това е въпрос, който най-вероятно ще остане без отговор. След като получихме тази добра новина ще продължим още по-мотивирано трудната война, която започнахме“, написа по повод решението на ВАС председателят на екосдружение „Дунавски регион“ Владислав Маринов.

„РИОСВ е орган, който е призван да защитава интересите на гражданите да живеят в чиста околна среда. Аз не мога да си обясня как този орган с лека ръка издава такива решения, които са изцяло в полза на инвеститорите. Нямало нужда от екологична оценка, нямало нужда от ОВОС… Как веднъж не намериха за какво да се хванат, пък да решат нещо в полза на гражданите, да защитят обществения интерес“, изрази недоумението си адвокатът на „Дунавски регион“ Анатоли Казаков, помолен за коментар от „ФРОНТАЛНО“.

И при случая с испанската леярна на фирма „Метал Фусион“, и при този с новия завод на „Астра Биоплант“ наблюдаваме много интересен феномен: инвеститорът хвърля милиони левове за закупуване на оборудване и задвижване на процедури по подготовка на производство далеч преди институциите да са се произнесли окончателно и да са издали съответните разрешителни. Твърде висок и неоправдан бизнес риск, ще кажат някои, освен ако…

Дали именно това „освен ако…“ кара институции като РИОСВ да дават положителна оценка, общинските съветници да гласуват „за“, а административните съдии да произнасят решения в полза на един „стратегически инвеститор“ и по този начин практически да бранят неговите частни интереси? Ако и на вас ви се струва, че в цялата тази работа има нещо твърде съмнително – не сте сами в това си заключение. И на нас ни се струва същото.


По темата работиха Йордан Йорданов и Радко Димитров.

Напишете коментар